Follow

Fase 2 Kontrol af forbrug

Fase 2 i årsafregningen er behandlingen af klargjorte forbrugere. Dette betyder at det er forbrugere hvor vandforbruget er indlæst og er dermed klar til at få dannet deres årsafregning.        

 

Når måleren er klar fra vinduet ”målerindtastning” Altså når der er indtastet sluttæller og fluebenet i kolonnen Åben er fjernet danne systemet en tilsvarende linje i vinduet Klargjorte forbrugere.

Hvis det nye anslåede forbrug af en eller anden årsag er for højt eller lavt rettes det manuelt i feltet Nyt anslået forbrug til det antal m3 vand, man forventer at forbrugsstedet har haft i det forgangende år. Det nye anslåede forbrug bruges senere til at beregne næste års a conto forbrug

 Gå til vinduet Klargjorte forbrugere via menuen: Afregning | Årsafregning |Klargjorte Forbrugere

Årsafregningen bliver lavet pr slut-driftsår, som er inddateret i feltet Fakturadato.

I Feltet Betalingsdato indtastes den forfaldsdato, der skal gælde for årsafregningernes betaling.

Når der dannes årsafregning skal feltet Medtag Saldo være afmærket så de tidligere indbetalte beløb vedrørende afregningsperioden modregnes i årsafregningen. Husk derfor altid at bogføre indbetalinger før årsafregningen bogføres.

Hvis der er en for stor difference i det antal m3, der er forbrugt sidste år og det, der er brugt i år bliver feltet Kontrol mærket med ordret Kontrol. Dette indikerer at aflæsningen skal kontrolleres og forbruget eventuelt skal manuelt korigeres. Kontrolmarkeringen kommer når differencen overstiger den i systemet opsatte toleranceprocent. 

Hvis forbruget efter kontrol vurderes til at være rigtigt ændres værdien i feltet Kontrol til Ok. Hvis forbruget efter kontrol vurderes til at være forkert ændres værdien i feltet Kontrol til Fejl.

Der kan efterfølgende filtreres på disse ”kontrolmærker”. F.eks. kan der i forbindelse med kontrolmærket Fejl udskrives en liste de forbrugssteder der er markeret med Fejl.

Hvis forbruget skal rettes gøres dette fra vinduet Målerindtastninger Gå til vinduet Målerindtastninger og ret Sluttæller og Aflæsningstype.

Han man kendskab til ændringer i en forbrugers forbrug for den kommende afregningsperiode, kan forbruget justeres i kolonnen Nyt anslået forbrug. Stå i feltet Nyt anslået forbrug og indtast det forventede forbrug.

Er der forbrugsadresser, der skal betale et gebyr tilføres dette inde afregningen. Hvis årsafregningen indeholder flere gebyrtyper skal der afregnes et ad gangen. Læs her om Medtag gebyr på årsafregningen

Når der er kontrolleret kan der bogføres – Gå til knappen Afregning og menuen Bogfør. Hvorefter alle klargjorte forbrugere bogføres.

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.