Follow

Kartoteker | Afregning | Satser

I denne artikel vil feltbeskrivelsen for vinduet "Satser" blive gennemgået. 

Åben "Satser" via menuen Kartoteker | Afregning | Satser. Se vinduet i billedet her under. 

I tabellen herunder vil alle egenskaber for koloner i staser blive gennemgået.

Feltnavn Feltbeskrivelse
Kode Selvvalgt kode for sats.
   
Beskrivelse Den tekst, der vises på faktura.
   
Fast afg. Sættes afmærkning her afregnes satsen som fast afgift, uden afmærkning
afregnes satsen som forbrugsafhængig (antal brugte m³).
   
Gen. Pris Viser afregningsperiodens gennemsnitspris. Der kan lægges forskellige
priser ind hen over afregningsperioden. Afregning vil derfor ske ud fra
beregnet gennemsnitspris.
   
Afregningskonto Viser den finanskonto, der er valgt for afregnet salg af vand.
   
Afregningsregulering Viser den finanskonto, der er valgt for regulering vedr. afregnet salg af vand
(Tidl. År).
   
Aconto konto Viser den finanskonto, der er valgt for aconto salg af vand i den aktuelle
afregningsperiode.
   
Aconto regulering Viser den finanskonto, der er valgt for regulering vedr. aconto salg af vand.
(Tidl. År).
   
Fast forbrug Der kan indtastes et forbrug, som afregnes i stedet for det målte forbrug.
(F.eks.: Vandskat 170m³, i stedet for det målte forbrug på 3000m³).
   
Enhedsafh. Afmærkes, hvis en fast afgift er enhedsafhængig, Fast afgift ganges med
antal enheder, indberettet på forbrugerstamkortet.
Der kan oprettes to enhedsafhængige faste afgifter (enhed 1 eller 2).
   
Enhed Her vælges hvilken enhed der ligger til grund for den enhedsafhængige
faste afgift (enhed 1 eller enhed 2).
   
Måler afh. Afmærkes, hvis den faste afgift er afhængig af antal aktive målere på
forbrugsadressen.
   
Afgift ledningsført vand Afmærkning sættes ved den sats, der er afgift af ledningsført vand.
   
Bimåler

Her vælges bimåler princip til satsen:

Tæller ikke: Bimåler tæller ikke på denne sats.
Tillæg: Bimåler forbrug lægges til hovedmålerforbrug.
Fradrag: Bimåler forbrug trækkes fra hovedmålerforbrug.
Statistik:

Statistik samler oplysninger til kommune -->

Afregning | Årsafregning | Fil Bimåler

   
Hovedmåler tæller ikke Afmærkes hvis hovedmåler ikke skal tælle på afregning. Anvendes sammen
med bimåler.
   

Afstemning

Markering når hovedmåler ikke tæller på afregning, for at markere, hvilken
sats vandværkets forbrug hentes fra.
   
Fakt. M³ Anvendes hvis der anvendes bimålere, hvilken afregningslinje skal
registrere årsforbrug, og anvendes til beregning af anslået acontoforbrug. 
   
Bimåler afhængig fast afgift Afmærkes hvis den faste afgift er afhængig af antal aktive bimålere på
forbrugsadressen.
   
Kloakbidrag Markeres når satsen er bidrag, der skal afregnes til kommunen.
   
Fast Afgift Kommune Markeres når satsen er bidrag, der skal afregnes til kommunen.
Anvendes hvis der opkræves kloakbidrag for kommunen
Hvis markering i disse to felter dannes en:
Acontooversigt til kommunen: Rapport nr. 640
Afregningsoversigt til kommunen: Rapport nr. 642
   
Spildevand Markeres når satsen er spildevandsafgift, uden moms, der skal afregnes til
kommunen.
Acontooversigt til spildevand: Rapport nr. 641
Afregningsoversigt til spildevand: Rapport nr. 643
   
Medtag kun på årsafregning Markeres med flueben hvis den faste afgift kun skal medtages på
årsafregning.
   
Omdøb til sats Afmærkes hvis den faste afgift skal opkræves med fordelingsnøgle opsat i
Kartoteker | Afregning | Aconto termin | Fordelingsnøgle pct
   
Anvend fordelingsnøgle  
   
Spildevand kloak  
   

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.