Follow

Opsætning af satser

Før der kan laves aconto og afregning i APPIA skal der laves satser til brug ved dannelsen af fakturalinjer. Senere skal disse satser bruges til opsætning af priskategorier. Alle forbrugere skal have en priskategori  tilknyttet for at det er muligt at danne aconto og afregning til disse.

De satser der skal oprettes kan findes i vandværkets Takstblad. Det er kun nødvendigt at oprette satser/priser der har med den løbende opkrævning af aconti og afregninger at gøre. Der skal således ikke oprettes en sats for f.eks. Tilslutningsbidrag, da man typisk her vil danne en almindelig faktura - det vi i daglig tale kalder en manuel faktura i APPIA

Opsætning af satser starter her:

Kartoteker - Afregning - Satser

Man kan skelne mellem to typer af satser

 1. Dem der er knyttet til forbruget af vand - De M3 afhængige satser
 2. Og dem der er uafhængig af forbruget - De faste afgifter

De faste afgifter kan deles i tre grupper

 1. Dem der enhedsafhængig
 2. Dem der er måler afhængig
 3. Dem der hverken er enheds- eller målerafhængig

For de m3 afhængige satser er det prisen pr. m3 forbrugt vand der skal oprettes i satser. I denne gruppe af satser er typisk m3-forbrug, Vandafgift til staten og i nogle tilfælde også spildevandsafgifter, opkrævet for kommunen.

De faste afgifter er et beløb, uafhængigt af forbruget, der opkræves hos de forbrugere der har denne sats med i den tilknyttede priskategori. En fast sats kan enten være:

 • Enhedsafhængig: Det faste beløb opkræves det antal gange som er fastlagt for forbrugsadressen, pr. år.
 • Ikke enhedsafhængig: Det faste beløb opkræves kun én gang pr. forbruger pr. år.

Der kan oprettes flere enhedsafhængige satser, men der kan kun knyttes to til hver priskategori. Altså en forbruger kan have to enhedsafhængige faste afgifter. Når en fast afgift er gjort enhedsafhængig så er det antallet i felterne Enheder 1/2Forbrugerstamkortet, der afgør hvor mange gange den faste afgift skal opkræves pr. år. Dvs. at hvis der på Forbrugerstamkortet er skrevet mere end 1 i Antal enheder, så vil denne afgift blive opkrævet i det antal gange der står i Antal enheder. Husk derfor altid at udfylde feltet Antal enheder korrekt. Bemærk - hvis feltet er blankt, så vil afgiften ikke blive opkrævet, selv om den er med i priskategorien.

Knytter den faste afgift sig til antallet af målere på forbrugsadressen, så kan man vælge at sætte den faste afgift Målerafhængig. Man skal ikke selv udfylde feltet Antal målere Std./Bi på forbrugerstamkortet, da dette gøres automatisk når der oprettes en måler på adressen. Dvs. at hvis en forbruger har 3 målere så vil den faste målerafhængige afgift blive opkrævet med tre gange det beløb der er angivet i Gns. Pris.

Når man skal oprette sine satser, så starter man med at definere de behov man har for satser. Når overblikket er skabt, så kan man begynde at oprette disse i kartoteket Satser.

Satser_2.png

Kode kan vælges efter eget ønske og den vil ikke være synlig for forbrugerne på f.eks. fakturaer. Derimod er det vigtigt at den tekst der står i kolonnen Beskrivelse er sigende for satsen, da det er den kunden vil se som tekst på fakturalinjer.

I kolonnen Fast afg. markerer man om en afgiften er fast. Sættes der et flueben her vil denne blive opkrævet én gang pr. år med det beløb som står i Gns. Pris. Skal den faste afgift opkræves efter antal enheder, så skal der også sættes en markering i kolonnen Enhedsafh. Og husk her at det er på forbrugerstamkortet man sætter antallet af enheder. I kolonnen Enhed vælger man om det er enhed 1 eller Enhed 2 der skal bruges. På forbrugerstamkortet udfyldes enhedsfelterne i forhold til dette valg.

For at kunne danne og bogføre fakturalinjer er det et krav at der til hver enkelt sats skal tilknyttes de nødvendige finanskontonumre. Disse kontonumre skal forinden være oprettet i kontoplanen i Finans. Der skal påsættes to hold kontonumre, hvoraf det ene, Afregningskonto og Acontokonto, anvendes når der bogføres i aktive afregningsår / finansår og det andet, Afregning regulering og Aconto regulering, bruges når der laves ændringer der påvirker tidligere afregningsperioder / finansperioder.

Kolonnen Fast forbrug bruges for de forbrugsadresser der kun har en måler og hvor en del af forbruget bliver brugt i erhvervsøjemed. Dette gælder især for landbrug hvor den del der bruges i husholdningen fastsættes til et fast forbrug fastlagt af Skat, og resten går så over på driften.

Feltet Afgift ledningsført vand markeres når der er tale om en afgift til staten. Markeringen er nødvendig for at kunne udskrive årsafregning rigtigt for de brugere der driver erhverv og som kunne dokumentere en difference i afgiften overfor SKAT.

Ovenstående udsnit af årsafregning, viser at der er opkrævet mere i aconto end det beløb årsafregningen ender op i.

 

Afgigt_ledningsf_rt_Vand__rsafregning.png

Bimåler

En bimåler er en måler der er opsat efter en hovedmåler. Det registrerede forbrug på en bilermåler kan påvirke det samlede m3-forbrug på flere måder. Bimålerens virke skal opsættes på alle satser. Forlods er den sat til Tæller ikke, og status skal kun ændres på de satser hvor den skal virke anderledes.

bim_ler.png

 • Tæller ikke: Forbruget påvirker ikke forbrug på hovedmåler.
 • Tillæg: Forbruget tillægges forbruget på hovedmåler
 • Fradrag: Forbruget fratrækkes forbruget på hovedmåler
 • Statistik: Samler oplysninger til kommunen. Anvendes udelukkende til statistik

 Det er vigtigt at vide hvad bimålerens funktion er, for at kunne vælge den rigtige funktion!

Priser

 • Oprettelse af priser i nyt regnskab
 • Oprettelse af priser i eksisterende regnskab

For hver sats er det muligt at oprette og ændre den pris der skal opkræves. Dette gøres separat for hver sats i menuen Satser - Priser

 Satser_Priser.png

Ovenstående billede viser priser i et gammelt regnskab, hvor satsen går tilbage til 01-01-2000.

Dato udfyldes med den dato hvor prisen i Beløb skal træde i kraft.

Ved oprettelse i nyt regnskab, så kan dato sættes til den første dag i første afregningsperiode.

Så snart man har kendskab til en ændring i en pris, så kan denne oprettes i PrisPoster. Prisen vil først blive taget i anvendelse når dato er indenfor den opkrævningsperiode, der skal laves opkrævning for. Det er altid en god ide at lægge prisændringer ind i tabellen, så snart man har kendskab til dem, så man ikke senere glemmer at få den ændret.

satser_kode.png

Ovenstående viser oprettelsen af en pris knyttet til kode = 2, for et regnskab med start 01-01-2017.

Når der oprettes nye satser i et eksisterende regnskab, så er det en fordel at oprette en post med dato et år før satsens ikrafttrædelse, hvor beløbet sættes lig med 0 kr. Dette gøres for at forhindre fejl, hvis der bliver brug for at tilbageføre en afregning hvor denne sats ikke er indeholdt. Det er ikke selve tilbageførelsen der volder problemer men derimod gendannelsen af afregningen, da priskategorien nu indeholder en sats der ikke var gældende ved dannelsen tidligere.

Men ellers gælder det at man indtaster en dato for ikrafttrædelsen og et dertil tilhørende beløb. Hvis prisen senere ændres så indsættes der en ny linje (F3) og en dato for hvornår ændringen skal træde i kraft samt det nye beløb.

Normalt vil man oprette datoen til den første dag i en afregningsperiode når det gælder takster fastlagt af værket, medens det ved opkrævning af statsafgifter altid vil være den dato loven træder i kraft.

Hvis en sats har en ny pris der træder i kraft midt i en afregningsperiode, så vil kolonnen Gns. Pris viser et gennemsnit af de priser der er gældende i afregningsperioden. Ved opkrævning af aconto vil det være prisen der er gældende på fakturadatoen som vil ligge til grund for opkrævningen. Gennemsnits prisen vil blive brugt når der slutafregnes.

Har vandværket en prispolitik der gør at en pris ændre sig ved et fastlagt max forbrug, så skal denne max grænse oprettes med samme startdato som for de første m3.

pris_ved_mere.png

Ovenstående eksempel viser at et forbrug fra 1 til 200 m3 afregnes med 3,87/4,00 kr. og med 2,50/2,85 kr. for forbruget fra 201 m3 og opefter. 

Som det ses på nedenstående billede så findes der andre muligheder for opsætning af satser. Disse er dog lidt specielle, så det er de færreste der har brug for at kende til disse muligheder. Dog skal du være opmærksom på at der er rapporter der bruger markeringerne ved generering af rapporten.  Har du specielle krav til opsætningen så kontakt EV Support for hjælp.

Satser2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.